Regulamin Sklepu

WWW.DZIKAKNIEJA.PL

 

1. Definicje

1.1. Sprzedający – rozumie się przez to FIRE Magdalena Kurtyka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIRE Magdalena Kurtyka z siedzibą w Czarnochowicach 386, 32-020 Wieliczka, NIP 7921937159, REGON 123033843.

1.2. Sprzedawca – osoba zgodnie z prawem reprezentująca Sprzedającego.

1.3. Zamawiający – osoba dokonująca lub zamierzająca złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu. Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Polski.

1.4. Klient – Zamawiający.

1.5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Sklep – rozumie się przez to serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.dzikaknieja.pl, którego Sprzedający jest właścicielem.

1.7. Towar – artykuły posiadane w sprzedaży przez Sklep, oznaczone ceną zdjęciami i opisem.

1.8. Cennik – rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami.

1.9. Cena – rozumie się przez to cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru.

1.10. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

1.11. Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

1.12. Godziny robocze - godziny od 9:00 do 15:00 w Dni Robocze.

1.13. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego potrzebne do realizacji Zamówienia Klienta.

1.14. Konto - konto założone dla Zamawiającego w Serwisie w wyniku procesu rejestracji.

1.15. Serwis - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego.

1.16. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu.

 

 

 

 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w szczególności składania zamówień, realizacji tych zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.

2.2. Właścicielem i prowadzącym Sklep jest Sprzedający.

2.3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.

2.4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego dzikaknieja.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego dzikaknieja.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego dzikaknieja.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego dzikaknieja.pl ,
w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego dzikaknieja.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego dzikaknieja.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego dzikaknieja.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

3. Rejestracja

3.1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy przez formularz Sklepu, email lub telefonicznie.

3.2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym dzikaknieja.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego dzikaknieja.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

3.3. Rejestracja w Sklepie Internetowym dzikaknieja.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego dzikaknieja.pl są nieodpłatne.

3.4. W ramach rejestracji Konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.5. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.

3.6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego dzikaknieja.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym dzikaknieja.pl

 

4. Warunki realizacji zamówienia

4.1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego dzikaknieja.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, a także telefonicznie w dni i godziny robocze.

4.2. Realizacja odbywa się w Godzinach Roboczych w Dni Robocze.

4.3. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Sklepie.

4.4. Składanie zamówień w Sklepie przez formularz.

4.4.1. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.

4.4.2. W formularzu Zamówienia Klient wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.

4.4.3. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.

4.4.4. Po przesłaniu Zamówienia do Sprzedającego, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzanie otrzymania Zamówienia przez Sprzedającego. To potwierdzanie nie stanowi jeszcze akceptacji Zamówienia, która jest wysyłana w drugim etapie po weryfikacji przez Sprzedawcę Zamówienia.

4.4.5. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

4.5. Składanie zamówień telefonicznie.

4.5.1. Klient przekazuje informację o wybranych Towarach Sprzedającemu.
W szczególności o rodzaju Towaru, ilości zamawianej, cenie po której zamawia.

4.5.2. Zamawiający podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia Sprzedającemu. Zamawiający może także podać dodatkowo inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.

4.5.3. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje ustnie przez telefon po potwierdzeniu przez Sprzedawcę rodzaju i ilości towaru oraz warunków dostawy. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

4.6. Składanie zamówień w Sklepie przez pocztę elektroniczną (e-mail).

4.6.1. Zamówienie można złożyć przez wysłanie pocztą elektroniczną e-mail na adres Sklepu z danymi niezbędnymi do realizacji transakcji tj. co najmniej z jednoznacznym określeniem zamawianego Towaru, ilości, ceny, danych kontaktowych, danych do wysyłki, sposobu płatności. Zamawiający może także podać dodatkowo inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.

4.6.2. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail z którego przyszło zamówienie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

4.7. W Zamówieniu przesyłanym do Sprzedawcy są wskazane całkowite koszty Towaru
i koszty dostawy.

4.8. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu lub nieprawidłowy adres e-mail Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego w ciągu 5 dni od daty jego złożenia.

4.9. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4.11. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.12. Zamówienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być każdorazowo konsultowane ze Sprzedawcą przed złożeniem Zamówienia.

 

5. Obsługa Zamówień

5.1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w szczególności art.66 oraz art. 543. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

5.2. Zamówienia Klienta są rejestrowane zgodnie z czasem ich otrzymania przez Sprzedawcę. Realizacja Zamówień odbywa się w kolejności ich otrzymania przez Sprzedawcę.

5.3. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.

5.4. Zamawiający otrzymuje automatyczną informację o otrzymaniu przez Sklep Zamówienia od Klienta, która nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

5.5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamawiającemu akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.

5.6. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.

5.7. Własność Towaru przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty całości Ceny Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.

5.9. W przypadku braku wpłaty ustalonej całkowitej wartości Zamówienia w ustalonym terminie Sprzedający ma prawo nie zrealizować Zamówienia i odstąpić od Zamówienia o czym poinformuje Zamawiającego.

5.10. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w warunkach dostawy określonych w Sklepie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie. Zamawiający ma wówczas prawo:
- wydłużyć czas realizacji Zamówienia,

- anulować Zamówienie w całości.

5.11. Klient ma prawo anulować Zamówienie w każdym momencie przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

6. Ceny Towaru, koszty wysyłki i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podane na stronie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

6.2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.

6.3. Koszt wysyłki podany jest w Sklepie podczas składania Zamówienia i zależy od wybranej przez Zamawiającego metody płatności.

6.4. Łączna wartość Zamówienia obejmuje Ceny wszystkich zamówionych Towarów oraz kosztów dostawy tych Towarów do Zamawiającego.

6.5. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności: przelew z góry na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatność za pobraniem.

6.6. Sposób płatności wybiera Kupujący przy składaniu Zamówienia, a potwierdza Sprzedający.

6.7. W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty łącznej kwoty Zamówienia oraz Kosztów dostarczenia Towaru na rachunek bankowy Sklepu w Alior Bank nr 30 2490 0005 0000 4500 3545 5957.

6.8. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia

6.9. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty łącznej wartości Zamówienia w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

6.10. W przypadku wyboru metody płatności – Płatność za pobraniem – Zamówienie jest przekazywane do realizacji natychmiast po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu (Zamówieniem) – a płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej.

6.11. Każda transakcja jest dokumentowana paragonem fiskalnym lub na życzenie klienta fakturą VAT. Dowód zakupu jest dołączany do Zamówienia.

6.12. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi przez Zamawiającego w formularzu Zamówienia, emailu z Zamówieniem lub telefonicznie.

6.13. Klient składając Zamówienie w Sklepie przy wyborze faktury VAT, upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

 

7. Dostawy: procedury, koszty i terminy

7.1. Koszt transportu naliczany jest przy składaniu zamówienia. Aby sprawdzić jaki będzie ostateczny koszt dostawy Twojego zamówienia należy dodać wszystkie produkty do Zamówienia, a następnie wybrać formę dostawy i płatności. Koszty dostarczenia Towaru pokrywane są w całości przez Zamawiającego. Nie dotyczy to sytuacji gdy koszt transportu jest ustalony indywidualnie między Zamawiającym a Sprzedającym.

7.2. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Dostępność danego rodzaju wysyłki jest widoczna przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. Klient wybiera rodzaj dostawy i związany z nim koszt wysyłki.

7.3. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy.

7.4. W przypadku stwierdzenia przed odbiorem przesyłki przez Zamawiającego oczywistych uszkodzeń powstałych podczas transportu Klient powinien odmówić przyjęcia lub spisać protokół reklamacyjny potwierdzony przez kuriera. Dotyczy to tylko oczywistych uszkodzeń przesyłki widocznych w momencie dostawy do Klienta i nie pozbawia ani nie ogranicza praw Klienta do reklamacji Towaru po odbiorze przesyłki, a ma na celu jedynie przyspieszenie procedury reklamacyjnej.

7.5. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest istotnym elementem oceny zasadności ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu lub brakujących sztuk. W chwili odbioru przesyłki Klient powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności. W przypadku stwierdzenia przez Klienta zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody nie jest konieczny, ale stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym.

7.6. W przypadku nie odebrania przez Zamawiającego przesyłki z winy Zamawiającego, Sprzedawca zachowuje sobie możliwość roszczenia pieniężnego tytułem kosztów odesłania Zamówienia od Klienta do Sprzedawcy. Nie ogranicza to prawa Klienta zapisanego w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz umowach zawieranych na odległość.

7.7. Termin dostawy jest liczony od czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia określonego:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili potwierdzenia zamówienia;
b) w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto Sklepu.

7.8. Całkowity czas realizacji Zamówienia – czyli łączny czas potrzebny na przygotowanie Towaru i dostawę do Zamawiającego – zaczyna biec w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia i wynosi maksymalnie 2 (dwa) dni robocze na przygotowanie towaru plus czas dostawy.

7.9. Czas dostawy jest określony dla:
a) Firmy kurierskiej 2 (dwa) dni robocze;
b) Poczty Polskiej zgodnie z regulaminem przesyłek Poczty Polskiej;
c) Inne sposoby wysyłki wymagają ustalenia ich indywidualnego między Sprzedawcą
i Klientem.

7.10. W przypadku gdyby Klient nie otrzymał przesyłki w terminach określonych w tym regulaminie należy niezwłocznie skontaktować się z Sprzedawcą.

 

8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

8.1. Na podstawie art. 27 ustawy o prawach  konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, czyli chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.

8.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@dzikaknieja.pl lub pocztą na adres: dzikaknieja.pl , 32-050 Skawina, ul. Emila Fieldorfa Nila 7.

8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może przygotować samodzielnie lub skorzystać z gotowych formularzy.

8.4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, nie później niż w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi przy tym tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

8.6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.7. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy zwrot wpłaconej przez klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia na podany przez klienta rachunek bankowy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać zwrot kwoty jeśli nie otrzyma towaru lub potwierdzenia jego odesłania.

8.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru dlatego sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu lub pomniejszyć jego wartość (przykładem może być np. zerwanie folii ochronnych z ekranów, porysowanie rzeczy lub inne ślady użytkowania).

8.9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Dotyczy to także oryginalnego opakowania jeśli Konsument nim dysponuje, również wtedy gdy zostało uszkodzone w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

8.10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientom niebędącym konsumentami.

 

9. Reklamacje Towaru

9.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w wypadku gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu Rękojmi oraz uprawnień Konsumenta są określone na stronie Sklepu www.dzikaknieja.pl.

9.2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

9.3. Klient, który składa reklamację Towaru z tytułu Rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć mu Produkt (wraz z dowodem zakupu). Niezbędne koszty wysyłki do Sprzedającego reklamowanego Towaru są zwracane Zamawiającemu, po uwzględnieniu reklamacji. Zwrot kosztów wysyłki nastąpi niezwłocznie w wysokości niezbędnych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w celu realizacji jego praw określonych przepisami (cena przesyłki zgodnie z cennikiem przesyłek krajowych Poczty Polskiej).

9.4. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, która nie zostaje uznana, Sprzedający odsyła Towar na koszt Klienta przesyłką pobraniową.

9.5. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go niezwłocznie o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

9.5. Reklamacje można przesyłać na adres Sklepu lub adres e-mail: sklep@dzikaknieja.pl. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać opis usterki oraz dane kontaktowe zgłaszającego. Przykładowy formularz jest dostępny do pobrania na stronie Sklepu www.dzikaknieja.pl.

9.6. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą)

a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową;

b) sprzedawca odpowiada z tytułu Rękojmi wobec Konsumenta jedynie w przypadku stwierdzenia wady Towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru kupującemu;

c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli:

- Towar był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem

- zerwane zostały przez niego plomby i zabezpieczenia gwarancyjne

- podjął się samodzielnej próby modyfikacji, przeróbki, rozkręcania lub naprawy Towaru

- niezwłocznie od stwierdzenia wady towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy

d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 

9.7. Rękojmia nie obowiązuję gdy towar został uszkodzony z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. mechaniczne uszkodzenia), w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

9.8. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 

10. Ochrona danych osobowych i pliki cookies

10.1. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.dzikaknieja.pl znajdują się w Polityce Prywatności i Plików Cookies dostępnej na stronie internetowej www.dzikaknieja.pl.

10.2. Klient oświadcza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

 

11. Prawa autorskie

11.1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie Sklepu należą do Sprzedawcy. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.

11.2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie Sklepu bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami Sprzedawcy, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

 

12. Postanowienia końcowe.

12.1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu.

12.2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

12.3. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszającymi dobra osobiste osób trzecich.

12.4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

12.5. O każdej zmianie Regulaminu Klient posiadający aktywne konto w Sklepie zostanie każdorazowo poinformowany.

12.6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..

12.7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

12.8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

13. Informacja o selektywnym zbieraniu odpadów

Prawa i Obowiązki Użytkownika – Konsumenta.

W celu zapewnienia ochrony środowiska mamy obowiązek przekazania klientom informacji o selektywnym zbieraniu odpadów:

·         opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych

Odpady opakowaniowe należy trwale zgnieść przed włożeniem do worka lub pojemnika, tak by zachowały zmniejszoną objętość. Do pojemnika lub worka opisanego „tworzywa sztuczne” należy wrzucać opakowania z niego wykonane. Do pojemnika lub worka opisanego „makulatura” należy wrzucać opakowania wykonane z papieru i/lub tektury. Zmieszane odpady komunalne winny być zbierane i przekazywane zgodnie z harmonogramem określonym dla danej gminy. Można je również przekazywać we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania odpadów lub mogą być odbierane w ramach usługi dodatkowej.

·         zużytych baterii i akumulatorów

Akumulatory z pojazdów samochodowych należy przekazywać podczas zakupu nowych w placówkach handlowych lub w stacjach obsługi pojazdów lub do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów. Przenośne baterie bądź akumulatory (małogabarytowe typu paluszki lub guzikowe) należy przekazywać do placówek handlowych (o powierzchni handlowej powyżej 25m2 prowadzących sprzedaż takich produktów, zobowiązanych do ich zbierania i umieszczać w pojemnikach oznakowanych) albo można przekazywać do placówek oświatowych, poprzez uczniów, gdzie gromadzone są w pojemnikach oznakowanych lub do Urzędu Miasta i Gminy, gdzie gromadzone są w pojemniku oznakowanym. Można także przekazywać je we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania odpadów.

·         zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Należy go przekazywać podczas zakupu nowego sprzętu (w placówkach handlowych w ilości i rodzaju odpowiadającemu zakupowi nowego) lub przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów. Zużyty sprzęt powstający na terenach nieruchomości należy gromadzić do odbioru w formie wystawki, w miejscach gromadzenia odpadów. Można przekazywać go we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania odpadów, może być odbierany w ramach usługi dodatkowej.

Najbliższy punkt zbiórki odpadów właściwy dla Gminy Skawina:

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w SKAWINIE

Ul. Emila Fieldorfa Nila 8, 32-050 Skawina czynny w godz. 10-18